Kontakt z nami
Polityka gwarancji

Polityka gwarancji

1.  Gwarantowany okres nieprzerwanego i bezawaryjnego działania każdej jednostki towarów wynosi jeden rok; od daty uruchomienia.


2. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy towary są wykorzystywane przez wykwalifikowany personel i jeżeli użytkownik wykonuje rutynowe czynności konserwacyjne w odpowiednim czasie i  przestrzega instrukcji i norm określonych przez Sprzedającego.


3.  Gwarancja nie obejmuje części i zespołów podlegających zwiększonemu zużyciu i rozdarciu.


4. W przypadku pojawienia się przez kupującego jakichkolwiek wad w okresie gwarancyjnym, sprzedający natychmiast, po otrzymaniu pisemnych roszczeń od kupującego, eliminuje, na własny koszt, powyższe wady, zastępując wadliwą część towaru.


5. w sprawie sprzedawcy, ofiary i ofiary. na żądanie wymieniane części s ą zwracane i wymieniane; do sprzedawcy. Koszty wysyłki i inne koszty związane z zwrotem lub wymianą wadliwych składników w Buyer&Sa23539; s kraj, terytorium tranzytu i w Seller&dovide3539; Kraj ten jest wypłacany przez sprzedawcę.


6. Okres gwarancji określony w niniejszej klauzuli stosuje się również do nowych części dostarczonych w celu zastąpienia 


7. Okres gwarancji określony w niniejszej klauzuli stosuje się również do nowych części dostarczonych w celu zastąpienia wadliwych części. Data rozpoczęcia okresu gwarancji dla powyższych części jest datą ich dostarczenia.


8. Jeżeli sprzedawca nie usunie wad w terminie jednego (1) miesiąca od nabywcy ifatum 359; zastrzega, że nabywca może wyeliminować powyższe wady w sprzedającym i.". s koszt. W takim przypadku sprzedawca płaci regularne koszty zastąpionej części.


. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty i szkody poniesione przez kupującego w wyniku przestoju towarów związanych z naprawą lub wizytą Seller&do3539; personel techniczny spowodowany niewłaściwym użytkowaniem towarów. Sprzedawca nie zwraca ani nie rekompensuje kupującemu żadnych bezpośrednich lub pośrednich szkód majątkowych lub personalnych wynikających z jakichkolwiek wad spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub obecnością dostarczonych towarów.